20. Paula (241 kg -> 171 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

 

19. Tara (274 kg -> 126 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

 

18. Charity Pierce (362 kg -> 136 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

 

17. Brittani Fulfer (274 kg -> 181 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

16. Ashley Dunn-Bratcher (328 kg -> 213 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

 15. June McCamey (272 kg -> 167 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

14. Zsalynn Whitworth (272 kg -> 136 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

 

14. Diana (272 kg -> 101 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

 

12. Olivia Cruz (263 kg -> 90 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

11. Paula Jones (250 kg - 122 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

 10. Henry Foots (340 kg -> 113 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

 9. Bettie Jo (296 kg -> 90 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

 

8. Laura Perez (245 kg -> 172)

Ağır Yaşamlar Paula

 7. Chuck Turner (314 kg -> 196kg)

Ağır Yaşamlar Paula

6. Nikki Webster (294 kg -> 107 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

5. Melissa D. Morris (296 kg -> 80 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

4. Donald Shelton (306 kg -> 133 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

 3. Marla McCants (362 kg -> 136 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

 

2. Amber Rachdi (299 kg -> 107 kg)

Ağır Yaşamlar Paula

 

1. Christina Philips (321 kg -> 83 kg)

Ağır Yaşamlar Paula