Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

 

Güncellenme Tarihi: Ekim 2017

İşbu Gizlilik Politikası & Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ve Çerez Uygulamaları Politikamız, websitemize (“Site”) kaydolmadan veya abone olmadan Site’yi kullananlar ve Site’ye kaydolmuş veya üye/abone olmuş olanlar da dahil olmak üzere tüm kullanıcıları kapsamaktadır. Bu Gizlilik Politikası & Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni, kişisel bilgilerinizin Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  ("KVK Kanunu") kapsamında toplanması, kullanılması ve işlenmesine ilişkin olup; TLC’nin kişisel olmayan bilgilerin kullanımı ile ilgili uygulamalarını da açıklamaktadır.

KVK Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVK Kanunu çerçevesinde, ENFORMASYON REKLAMCILIK VE FİLMCİLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. olarak (bundan böyle “Biz” ve/veya "TLC" olarak anılacaktır.) gizlilik ve kişisel verilerinizin güvenliği konusunda sizleri aydınlatmak istemekte ve bu itibarla sizin haklarınıza azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu bildirmek isteriz.

 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi Ve İşleme Amaçları

KVK Kanunu uyarınca; kişisel veri, "kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi"dir (kısaca “Kişisel Veri/Veriler”). Bu anlamda işbu durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla; sizlere verilen hizmetin devamı ve iyileştirilmesi, varsa abonelik süreci ve buna bağlı operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi/devam etmesi, istatiksel çalışmalar yapılabilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetimizi yürütebilmek ve nihayetinde size daha iyi hizmet verebilmek adına; adınız, soyadınız, doğum yeriniz ve doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, eğitim durumunuz, yaşadığınız bölge, telefon numaranız, resim, görüntü ve ses kaydınız, IP adresiniz, elektronik posta adresiniz, sosyal medya hesapları üzerinden bağlanılması durumunda o siteye ait bilgileriniz başta olmak üzere kullanıcı olarak kişiliğinizle doğrudan ve/veya dolaylı olarak ve otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle tanımlanan her türlü kişisel bilgileriniz Kişisel Veri olaraktan kabul edilip, tarafımızca toplanılmakta, saklanılmakta ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Buna ek olarak, çerezler de Site’mize ziyaretinizde kullanımınıza ilişkin veriler de toplamaktadır. Buradaki amacımız, Site’mizi ziyaret eden sizlere kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi araştırmaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Uygulamaları Politikamızı inceleyiniz.

 

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılabilir ?

Toplanan kişisel verileriniz; TLC ve TLC'nin doğrudan veya dolaylı bağlı olduğu yurtiçi ve yurtdışı grup şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin faydalanabilmesi, sizi tanımak, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda tercihlerinizi ve kullanım alışkanlarınızı anlamak, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve buna ilişkin araştırma, bilgilendirme yapabilmek, pazarlama ve reklam çalışmalarımızı şekillendirmek, şirket stratejimizi belirlemek ile TLC'nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu'nun 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebebine İlişkin;

Kişisel Veriler’iniz; her türlü yazılı, sözlü veya elektronik ortam üzerinden verdiğiniz beyan ve onaylarla toplanmakta ve KVK Kanunu'nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

Gizlilik Ve Kişisel Verilerinize Yönelik Haklarınıza İlişkin;

KVK Kanunu'nun 11 numaralı maddesi gereği sizler;

  • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Veriler’inizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Veriler’inizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler’inizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Veriler’inizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  • KVK Kanuna aykırı olarak Kişisel Veriler’inizin işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi KVK Kanunu gereğince yazılı şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile Kültür Mahallesi Nisbetiye Caddesi Akmerkez Blok No:54 İç Kapı No:8 Beşiktaş, İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz TLC tarafından değerlendirilerek KVK Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, TLC’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

 

Favorilerinize başarıyla eklendi.

Tamam